Súťaž o iPhone

 
 
 

 
 
 
Úvod > Súťaže a akcie > Súťaž o iPhone
 

Vážení zákazníci,
žiaľ musíme vám oznámiť smutnú správu, ku dňu 6. 9. 2019 rušíme náš eshop Lavpet.sk
Ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň.
Prípadné reklamácie riešte prosím štandardne, cez naše kontaktné údaje.
S láskou, tím Lavpet.sk

 
 

 
 

SÚŤAŽ – NAKÚPTE NA LAVPET.SK A VYHRAJTE IPHONE 7 - SME UKONČILI! 

VÝHERKYŇOU SA STÁVA: Barbora Kurtíková zo Žiliny. 

Buďte s nami v kontakte

Zaujímajú vás aktuálne zľavy, akcie, súťaže, alebo si chcete prečítať nové články zo sveta zvieratiek, ktoré pre vás pravidelne pripravujeme?

Sledujte náš Facebook! Ak sa vám páči, dajte nám lajk, alebo ho zdieľajte so svojimi priateľmi. ĎAKUJEME.

 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O iPHONE

1. Spoločnosť DotNet a.s., so sídlom Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 849 223, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5857/B (ďalej len „DotNet“), prostredníctvom svojej webovej stránky www.lavpet.sk, organizuje od 6.12.2016 do 28.2.2017 súťaž s názvom „Súťaž o iPhone “. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Súťaž prebieha na území  Slovenskej republiky. Táto súťaž je propagačnou hrou v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 171/2005 Z.z..

2. Účastníkom súťaže sa stane každý, kto si v uvedenom období objedná a zároveň zrealizuje nákup akéhokoľvek výrobku/tovaru z webovej stránky www.lavpet.sk. V prípade, ak účastník súťaže vykoná ďalšiu  objednávku tovaru  a jeho nákup v uvedenom období, zvyšuje svoju šancu na získanie ceny, nakoľko každá zrealizovaná objednávka bude zaradená do žrebovania samostatne. Z hry sú vylúčení zamestnanci spoločnosti DotNet a.s. a ich rodinní príslušníci. Účastník súťaže musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Výherca súťaže, fyzická osoba, súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska, bydliska (mesto/obec) na webových stránkach organizátora.  Výherca súťaže, právnická osoba, súhlasí so zverejnením názvu spoločnosti, sídla (mesto/obec) na webových stránkach organizátora.

3. Účastník súťaže udeľuje organizátorovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo. Súhlas so spracovávaním osobných údajov na daný účel je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu trvania súťaže a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese spoločnosti alebo elektronicky na adrese info@lavpet.sk
Účastník súťaže má v zmysle § 28 zákona, právo:

a) vyžadovať od organizátora na základe písomnej žiadosti:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o súťažiacom spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je súťažiaci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal organizátor osobné údaje účastníka súťaže na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov účastníka súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže súťažiaci požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak SPP spracúva údaje na základe súhlasu účastníka súťaže,

b) na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu účastníka súťaže a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

c) na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka je oprávnená, organizátor je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník súťaže namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

d) na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu organizátora, ktoré by malo pre účastníka súťaže právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník súťaže má právo žiadať organizátora o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom organizátor je povinný žiadosti účastníka súťaže vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia organizátora informuje účastníka súťaže v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

e) pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak účastník súťaže nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva účastníka súťaže v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.
Účastník súťaže udeľuje tiež v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely, a to najmä na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách organizátora alebo tretích osôb vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

4. Do hry bola vložená nasledovná výhra:  
- iPhone 7 128GB Black v hodnote približne 869,00 € vrátane DPH (presná cena bude výhercovi oznámená pri odovzdaní výhry).
Zo všetkých zrealizovaných objednávok, v uvedenom období, podľa pravidiel tejto súťaže, sa uskutoční žrebovanie výhry dňa 1.3.2017. Výherca bude informovaný najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania a bude s nimi dohodnutý termín a miesto odovzdania výhry. Výherca bude upovedomený o výhre telefonicky alebo e-mailom, uvedenými v objednávke. V prípade, ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch pokusoch nebude možné výhru odovzdať), žrebovanie sa bude opakovať. Pri odovzdávaní výhry sa musí výherca preukázať platným dokladom totožnosti.

5. Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor hry nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry. Výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to organizátora. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny výhier, ako aj právo súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

V Bratislave, dňa 2.12.2016

DotNet a.s.

Dana Tkáčová, člen predstavenstva

 

Pravidlá súťaže na stiahnutie (PDF)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia